Delete API


DELETE/api/v1/{APP_ID}/{API_KEY}/delete/{API_ID}

Delete API

This method allows you to delete an API.

JSON Response

{
    "deleted": 1
}